top of page

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V PRO HOCKEY ACADEMY

Tyto zásady zpracování osobních údajů (dále jen „Zásady“) jsou vydány za účelem poskytnutí informací o tom, jaké osobní údaje Jiří Ryžuk, IČ 64371506, se sídlem Lesní 339, 357 61 Březová („Pro Hockey Academy“), zpracovává o fyzických osobách (vyjma zaměstnanců) při své činnosti. Informační povinnosti vyplývající z GDPR ve vztahu k zaměstnancům Jiřího Ryžuka jsou předmětem oddělené dokumentace.

Tyto Zásady jsou účinné od 25. 5. 2018 a jsou vydány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („GDPR“) za účelem splnění informační povinnosti fyzické osoby Jiří Ryžuk jakožto správce ve smyslu čl. 13 a 14 GDPR.

A. INFORMACE O SPRÁVCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem osobních údajů je Pro Hockey Academy.

B. ÚČELY A PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje jsou zpracovány pouze pro níže uvedené účely a na základě uvedených právních základů:

 • a. zpracování je nezbytné pro realizaci práv a povinností ze smluvního vztahu v souladu s článkem 6 odst. 1 písm b) GDPR

 • b. zpracování je nezbytné pro realizaci práv a povinností vyplývajících z pravidel spotřebitelské soutěže, pro organizaci a vyhodnocení soutěže a předání výhry vítězi soutěže

 • c. na základě souhlasu subjektu údajů pro marketingové účely v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. a) GDPR

 • d. zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Pro Hockey Academy, a to tak, aby byly chráněny zájmy a základní práva a svobody fyzických osob v – to se týká údajů o chování fyzických osob na internetových stránkách www.phacademy.eu, které jsou zpracovávány za účelem sběru informací, které budou následně využity při zlepšování internetových stránek a služeb Pro Hockey Academy pro jejich zákazníky, budou sloužit jako podklad při vytváření statistik sledování návštěvnosti www.phacademy.eu a jednotlivých stránek a měření účinnosti reklamy, ale i předcházení útokům na internetové stránky www.phacademy.eu a ohrožení jejich funkčnosti i bezpečnosti osobních dat

C. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Příjemcem osobních údajů je Pro Hockey Academy.

Osobní údaje mohou být dále zpřístupněny zejména osobám poskytujícím Pro Hockey Academy IT služby, provozovateli KV Areny nebo Zimního stadionu Mariánské lázně, či poskytovateli marketingové platformy, prostřednictvím které dochází k rozesílání newsletterů a jiných obchodních sdělení. Veškeré tyto osoby Pro Hockey Academy prověří, aby bylo zajištěno, že poskytnou dostatečné záruky s ohledem na důvěrnost a ochranu Osobních údajů. S těmito osobami budou uzavřeny písemné smlouvy, v nichž se zaváží k ochraně Osobních údajů a dodržení standardů Pro Hockey Academy pro zabezpečení osobních údajů, rovněž pak k zachování mlčenlivosti.

V odůvodněných případech mohou být osobní údaje poskytnuty též příslušným orgánů veřejné správy či obdobným institucím (např. finanční úřady, banky, pojišťovny, soudy, orgány činné v trestním řízení).

D. KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Údaje ve vztahu k zákazníkům (uživatelům e-shopu, účastníkům kempu, atp.): jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, kontaktní adresa 

 • Údaje ve vztahu k našim obchodním partnerům – fyzickým osobám: titul, jméno, příjmení, IČ, DIČ, fakturační adresa, kontaktní adresa

 • Údaje ve vztahu k obchodním partnerům – kontaktní údaje zástupce právnické osoby: titul, jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, kontaktní adresa

 • Údaje ve vztahu ke kamerovému systému: obrazový záznam z kamerového systému zachycující podobu a chování / jednání monitorovaných osob

E. PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO TŘETÍCH ZEMÍ NEBO MEZINÁRODNÍ ORGANIZACI

Osobní údaje nejsou předávány do žádné třetí země nebo mimo EU/EHP. Pokud by mělo dojít k předání mimo EU/EHP a současně do zemí, které nesplňují podmínky rozhodnutí Evropské komise o tzv. Privacy Shield, vyžádáme si váš souhlas.

F. DOBA, PO KTEROU JSOU OSOBNÍ ÚDAJE ULOŽENY

Osobní údaje bude Pro Hockey Academy zpracovávat po dobu trvání smluvního vztahu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností Pro Hockey Academy podle platných právních předpisů, nejdéle však 10 let od ukončení smluvního vztahu.

G. PRÁVA FYZICKÝCH OSOB V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM JEJICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souvislosti se zpracováním svých osobních údajů má každá fyzická osoba následující práva:

Právo na přístup k osobním údajům

 • Máte právo požádat o informaci o tom, zda jsou vaše osobní údaje zpracovávány, případně za jakým účelem, v jakém rozsahu, po jakou dobu budou uloženy, z jakého zdroje byly získány, zda dochází při zpracování vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Dále máte právo požádat o kopii vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné.

Právo na opravu osobních údajů

 • V případě, že jsou vaše osobní údaje nepřesné či neúplné, můžete kdykoliv požadovat jejich opravu či doplnění.

Právo na výmaz osobních údajů (tzv. právo být zapomenut)

 • Pokud (i) vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a zároveň neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) je-li to uloženo zákonnou povinností, musí správce vaše osobní údaje vymazat.

Právo na omezení zpracování osobních údajů

 • Nastanou-li v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů jakékoliv sporné otázky, je správce povinen omezit zpracování údajů takovým způsobem, že je může mít pouze uloženy a případně je též může použít za účelem určení či výkonu právních nároků.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

 • Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu, máte právo vznést proti takovému zpracování námitku. Pokud je vznesena námitka proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Právo na přenositelnost osobních údajů

 • V případě, že je prováděno automatizované zpracování osobních údajů založené na smlouvě či vámi uděleném souhlasu, máte právo na poskytnutí údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

 • Máte právo kdykoliv odvolat dříve poskytnutý souhlas se zpracováním osobních údajů. Zpracování osobních údajů, ke kterému došlo před odvoláním souhlasu, je v souladu s právními předpisy.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

 • Pokud se domníváte, že při zpracování údajů došlo k porušení pravidel ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

H. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ, VČETNĚ PROFILOVÁNÍ

Osobní údaje fyzických osob nejsou v Pro Hockey Academy předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování.

I. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ POMOCÍ INTERNETOVÝCH STRÁNEK

Na internetových stránkách https://www.phacademy.eu zpracovává Pro Hockey Academy osobní údaje prostřednictvím cookies. Více o cookies si přečtěte ZDE.

J. ZDROJE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje získává Pro Hockey Academy v drtivé většině případů přímo od fyzických osob (zákazníků, smluvních partnerů, soutěžících atp.)

K. ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Databáze obsahující Osobní údaje jsou v Pro Hockey Academy zabezpečený proti přístupu třetích osob a přihlašovací údaje jsou šifrovány silným algoritmem.

L. DOTAZY

Pokud vás zajímají podrobné informace o vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů, včetně práva na přístup a opravu nepřesných údajů, nebo jiný dotaz nebo stížnost k jejich zpracování, kontaktujte nás prosím poštou na adresu sídla Pro Hockey Academy nebo e-mailem na adresu postmaster@phacademy.eu.

Upozornění:

Tento dokument je aktualizován k datu 28. 10. 2020. K tomuto datu doposud není v účinnosti zákon o zpracování osobních údajů jako tzv. adaptační zákon k Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („GDPR“) Pro Hockey Academy si vyhrazuje právo tento dokument dále měnit a upravovat v návaznosti na postup legislativních prací.

bottom of page